Chief Officer Competence Assessment – Kodeks IGC #1

Od dzisiaj rozpoczynam serię artykułów na temat wiedzy, którą powinien posiadać każdy oficer na statkach zbiornikowych, a które musi znać każdy starszy oficer na statkach zbiornikowych. Dlatego też, jeżeli interesuje Cię ten temat to zapraszam do śledzenia tego wątku. Jako, że najpierw musimy przebrnąć przez podstawy lub inaczej teorię to właśnie ona najczęściej jest pomijana przez młodszych oficerów, a jest bardzo przydatna w naszej pracy. Dzisiaj pomówimy o Kodeksie IGC oraz IGF. Omówimy najważniejsze rzeczy i nie będziemy zanudzać elaboratem na 100 stron 🙂

Z artykułu dowiesz się o:

  • Przepisach prawnych i wymaganiach ogólnych kodeksu IGC i IGF,
  • Będziesz w stanie wyjaśnić główny cel Kodeksu IGC.
  • Będziesz w stanie wyjaśnić, jakich statków dotyczy kodeks IGC.
  • Będzie w stanie wyjaśnić różnicę pomiędzy typami statków 1G, 2G, 2PG i 3G.

Kodeks IGC

Kodeks IGC

International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk czyli po polsku Międzynarodowy Kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem lub skrótowo Kodeks IGC (dla ciekawskich: został przyjęty rezolucją MSC.5(48), jak widzicie rezolucja numer 5 czyli dosyć dawno), jest obowiązkowy na mocy rozdziału VII Konwencji SOLAS od dnia 1 lipca 1986 roku. Kodeks IGC ma zastosowanie do statków niezależnie od ich wielkości, w tym statków o pojemności brutto mniejszej niż 500, biorących udział w przewozie gazów skroplonych o ciśnieniu par przekraczającym 2,8 bara bezwzględnego w temperaturze 37,8°C oraz niektórych innych substancji wymienionych w rozdziale 19 Kodeksu (ten rozdział jest najczęściej używany w naszej pracy – głównie na LPG). Celem Kodeksu jest ustanowienie międzynarodowego standardu bezpiecznego przewozu drogą morską gazów skroplonych luzem oraz substancji wymienionych w rozdziale 19, poprzez określenie standardów projektowania i budowy statków uczestniczących w takim przewozie oraz wyposażenia, jakie powinny one posiadać, aby zminimalizować ryzyko dla statku, jego załogi i środowiska naturalnego, mając na uwadze szczególny charakter produktów.

Uff no było długo ale tak naprawdę dzięki temu dowiedzieliśmy się o czym ta publikacja mówi. Teraz wiemy, że jeżeli szukamy danych o ładunku i kompatybilności to szukamy tam. Kiedy szukamy wymaganych urządzeń to nasze kroki również kierujemy w tym kierunku.

Podstawowa filozofia tej publikacji to opisanie typów statków i zagrożenia stwarzane przez produkty objęte tym kodeksem, z których każdy może mieć jedną lub więcej niebezpiecznych właściwości. A jednym z głównych zagrożeń mówi o fakcie, że produkty są przewożone w warunkach kriogenicznych (bardzo, bardzo zimnych) i/lub pod ciśnieniem.

Standardy projektowe statków określone przez Kodeks IGC dzielą je na określone typy. I to warto wiedzieć. Dzielą się one w zależności od stopnia zagrożenia, jakie stwarzają przewożone produkty.

Gazowce powinny być zaprojektowane zgodnie z jednym z następujących standardów:

  • statek typu 1G,
  • statek typu 2G lub statek typu 2GP,
  • statek typu 3G.

I tak statek typu 1G jest gazowcem przeznaczonym do przewozu produktów o największym ogólnym zagrożeniu, a statki typu 2G/2GP i typu 3G do produktów o stosunkowo mniejszym zagrożeniu. W związku z tym statek typu 1G powinien przetrwać najpoważniejsze uszkodzenia, a jego zbiorniki ładunkowe powinny znajdować się w maksymalnej zalecanej odległości od poszycia kadłuba. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o zbiornikach ładunkowych.

Poważne kolizje lub mielizna mogą prowadzić do uszkodzenia zbiornika ładunkowego i niekontrolowanego uwolnienia produktu. Takie uwolnienie mogłoby spowodować odparowanie i rozproszenie produktu, a w niektórych przypadkach mogłoby spowodować pęknięcie kadłuba statku. Wymagania zawarte w kodeksach mają na celu zminimalizowanie tego ryzyka w takim stopniu, w jakim jest to możliwe w oparciu o aktualną wiedzę i technologię.

W trakcie opracowywania Kodeksu uznano, że musi on opierać się na solidnych zasadach architektury i inżynierii morskiej oraz na najlepszym dostępnym zrozumieniu zagrożeń związanych z różnymi objętymi nim produktami; ponadto, że technologia projektowania gazowców jest nie tylko złożona, ale również szybko się rozwija i Kodeks nie powinien pozostać statyczny. Dlatego też Kodeks IGC jest poddawany przeglądowi, z uwzględnieniem doświadczeń i rozwoju technologicznego. Ostatnie kompleksowe poprawki do Kodeksu IGC zostały przyjęte rezolucją MSC.370(93), które weszły w życie 1 lipca 2016 roku (Ciekawostka: mówi to nam o tym, że ma zastosowanie do statków, których stępki zostały położone lub które znajdują się na podobnym etapie budowy, gdzie rozpoczyna się budowa identyfikowalna ze statkiem oraz rozpoczął się montaż tego statku, obejmujący co najmniej 50 ton lub 1% szacunkowej masy wszystkich materiałów konstrukcyjnych, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza, w dniu 1 lipca 2016 roku lub po tej dacie). Nowy kodeks IGC wprowadza nowe wymagania dotyczące zaawansowanych analiz, w tym obciążeń dynamicznych, analizy propagacji pęknięć, szczegółowej analizy zmęczenia itp. Analiza ryzyka, zgodnie z nowym Kodeksem IGC, jest bardzo ważnym narzędziem do oceny nowych projektów, nowych koncepcji, a także do weryfikacji ogólnego bezpieczeństwa istniejących projektów i praktyk.

Tutaj trzeba wspomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii dotyczącej wieku statków, mianowicie tego kiedy zostały one zbudowane i który kodeks ich dotyczy. Gazowce zbudowane przed 1 lipca 1986 roku i po 31 października 1976 roku powinny spełniać wymagania Kodeksu wyposażenia konstrukcyjnego statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), natomiast gazowce, które były już w obrocie przed zastosowaniem Kodeksu IGC, powinny spełniać wymagania Kodeksu dla istniejących statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks EGC).

Ale na tym nie kończy się dalszy rozwój kodeku, gdyż od kilku lat wdrażamy technologię silników dwu-paliwowych (dual fuel) na statkach handlowych. Silnik napędzany jest gazem, a więc przewozi ładunek gazu w postaci skroplonej. Ale nie jest to ładunek handlowy i dlatego powstał nowy kodeks – IGF. Obecnie mamy dwa główne przepisy dotyczące aspektów bezpieczeństwa, nowy kodeks IGC mający zastosowanie do wszystkich gazowców oraz projekt kodeksu IGF mający zastosowanie do statków zasilanych gazem w ich systemie głównym napędowym i pomocniczym.

Kodeks IGF

Kodeks IGF

Publikacja IGF powstała z uwagi na obawy związane z możliwym wzrostem liczby statków dwu-paliwowych i mówią o tym, że poziom bezpieczeństwa zapewniany przez statki zgodne z kodeksem IGC może nie być taki sam jak przy innych statkach handlowych zasilanych gazem.

Obawy te wynikają głównie z następujących względów:

  • Statki dwu-paliwowe będą prawdopodobnie używane wszędzie na świecie, w tym na bardzo zatłoczonych obszarach, obszarach o ograniczonym dostępie, w pobliżu miasta i na terenach o dużym zaludnieniu, na rzekach itp.
  • Statki dwu-paliwowe będą wymagały dużej liczby operacji bunkrowania; wiele z nich będzie w rzeczywistości operacjami przeładunkowymi, które są potencjalnie niebezpieczne.
  • Brak kompetentnych, wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych oficerów i załogi

Warunki bezpieczeństwa IGF są nawet bardziej restrykcyjne niż dla statków kodeksu IGC. Na przykład minimalna odległość zbiorników gazu od poszycia burtowego została zwiększona w stosunku do wymagań Kodeksu IGC. Obecnie dla statków dwu-paliwowych innych niż gazowce wymagana jest minimalna odległość podobna do tej wymaganej przez Kodeks IGC dla statków typu 1G, czyli statków przeznaczonych do przewozu produktów toksycznych.
Biorąc pod uwagę wiele modyfikacji w dotychczas opublikowanych projektach Kodeksów IGF oraz pewne nieporozumienia wciąż istniejące pomiędzy niektórymi Administracjami w sprawie niektórych wymagań Kodeksu, na tym etapie przedwczesne jest dokonywanie bardziej szczegółowej analizy treści Kodeksu IGF, ponieważ wiele obecnych wymagań może zostać zmienionych w ciągu najbliższych kilku lat.

Tak jak pisałem wcześniej o zbiornikach typu samonośnego czy integralnego przeczytacie tutaj, a w następnym materiale omówimy sobie dokładniej kod IGC. Opowiemy sobie czym są zawory ESD i opiszemy konkretne wymogi rozdziałów IGC, tak abyście wiedzieli mniej więcej co się tam znajduje i czego tam dokładnie szukać. A na dzisiaj to już wszystko. Cześć.